Oudercomissie

Kinderopvang Amalia vind het belangrijk dat ouders inspraak hebben binnen onze organisatie, derhalve willen wij binnen 6 maanden een oudercommissie samenstellen. De    oudercommissie zal bestaan uit een aantal ouders van onze kinderopvang. Het belangrijkste doel van de oudercommissie zal zijn; het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang. Ook zullen zij naast het behartigen van de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang, de gemeenschappelijke belangen van de kinderen en de ouders binnen onze organisatie in acht nemen.

Zij zullen gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie van de opvang, onder andere over de kwaliteit, het pedagogisch beleidsplan, de veiligheid, gezondheid, hygiëne, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, openingstijden en tariefswijzigingen. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Daarnaast is het belangrijk dat de oudercommissie op effectieve wijze met de verschillende partijen communiceert.

Onze oudercommissie zal bestaan uit ouders die geheel op vrijwillige basis een bijdrage zullen leveren aan het beleid van Kinderopvang Amalia. Zij zullen periodiek bijeenkomen om te vergaderen over de gewenste onderwerpen.

Wilt u zich kandidaat stellen, dan kunt u een aanmelding doen via het volgende emailadres:info@kinderopvangamalia.nl